Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van Stefan Hems Personal Training (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Stefan Hems Personal Training ingeschreven bij KVK te Eindhoven onder nummer 50198629, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Stefan Hems Personal Training behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website:

www.stefanhems.nl

 

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stefan Hems Personal Training en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Stefan Hems Personal Training en de betreffende cliënt overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

 

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT

1.1. De inschrijving bij Stefan Hems Personal Training geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor personal training lessen, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek is gratis, ook als de klant beslist geen overeenkomst aan te gaan.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Stefan Hems Personal Training. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

1.3. Personal Training (PT) cliënten kiezen zelf wat voor soort training zij willen volgen, maar worden hierin op professionele wijze geadviseerd door Stefan Hems. Hierbij worden de doelen van de klant als richtlijn gebruikt.

 

2 DUUR EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.

 

3 BETALING

3.1 Personal Training (PT)

3.1.1. Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. Duo PT kan maximaal 3 personen bevatten bij training zoals bootcamp meerdere cliënten tegelijkertijd getraind worden met een maximum van 20 personen.

– De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen pakket/dienst en zijn inclusief het voor die dienst geldende btw tarief.

– Cliënten zullen een digitale factuur ontvangen voor het gekozen pakket of de uren dat zij reeds getraind hebben. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op rek.nummer NL10 RABO 0141 1814 35.

– Stefan Hems Personal Training plant zelfstandig de dagen en tijden waarop er getraind wordt en kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Stefan Hems Personal Training en de betreffende cliënt.

3.1.2. De training kan zowel contant, pin of giraal betaald worden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Afzegging van Personal Training (PT) lessen:

3.1.3.A) Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend.

B) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.

3.1.4. Cliënten die de factuur ook per post willen ontvangen, dienen dit per e-mail te laten weten aan stefan@stefanhems.nl

 

4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 12,50- aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Stefan Hems Personal Training worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Stefan Hems Personal Training de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

 

5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stefan Hems partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.2. Geschillen tussen Stefan Hems en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.

 

6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

6.2. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Stefan Hems Personal Training.

(indien nodig, eigen huisarts raadplegen)

6.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

6.4 De cliënt verklaart Stefan Hems Personal Training niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

6.5. De cliënt verklaart Stefan Hems Personal Training op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden meegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.

6.7. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Stefan Hems Personal Training.

 

7 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN

7.1 Stefan Hems Personal Training behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

7.2. Stefan Hems Personal Training behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.